meta

Algemene Voorwaarden

Heb je een vraag of opmerking over onze algemene voorwaarden? Laat het ons weten via het contactformulier.

De algemene voorwaarden zijn ten alle tijden van toepassing tijdens alle werkzaamheden, diensten en rechtsbetrekkingen tussen DayDrive en de deelnemer/het lid. Afwijkingen van de algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden worden gedaan door DayDrive. De wijzigingen worden via de website of per e-mail bekend gemaakt aan de deelnemer.

1. Definities

DayDrive/Wij/Ons: de organiserende partij, DayDrive
Deelnemer/Lid/Klant/Je/Jij: iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt of wil maken van de producten/diensten van DayDrive
Website: daydrive.nl

2. Registratie en overeenkomst

Via de website kan de deelnemer zich inschrijven voor evenementen en/of lidmaatschap georganiseerd door DayDrive en accepteert daarmee het aanbod.

Op het moment van inschrijven dient de deelnemer de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en de opgegeven informatie moet volledig en juist zijn. Bij het moment van inschrijving verklaart de deelnemer dat alle opgegeven informatie volledig juist is en de inschrijving geheel naar waarheid heeft ingevuld. Bij wijzigingen van de opgegeven informatie is de deelnemer verplicht deze wijzigingen door te geven aan de organisatie van het evenement.

DayDrive mag de inschrijving zonder opgaaf van reden afwijzen. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer DayDrive een bevestiging van goedkeuring van de inschrijving heeft gestuurd naar de deelnemer.

3. Gedragscodes deelnemer

De deelnemer is te allen tijde verplicht om aanwijzingen en/of instructies gegeven door DayDrive op te volgen. De deelnemer dient tijdens het evenement de veiligheid van anderen en zichzelf te bewaken.

Het is de deelnemer niet toegestaan om (hard)drugs, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen dan wel bij zich te dragen tijdens het evenement. Tevens is de deelnemer niet toegestaan om onder invloed van (hard)drugs c.q. andere verdovende middelen en/of alcoholhoudende dranken tijdens het evenement een voertuig te berijden.

Het is deelnemers niet toegestaan om tijdens het evenement met elkaar te concurreren. Bijvoorbeeld ten aanzien van snelheid of eventuele andere niet bij verkeerswet toegelaten gedrag.

De deelnemer is niet toegestaan om met andere deelnemers dan wel bezoekers weddenschappen aan te gaan.

Wanneer een deelnemer zich niet houdt aan de gedragscodes opgesteld door DayDrive, kan de deelnemer gevraagd worden om per direct het evenement te verlaten zonder dat deze recht heeft op restitutie van de reeds betaalde vergoeding aan DayDrive.

DayDrive staat daarbij in het recht om deelname tot volgende evenementen te weigeren.

4. Boekingsvoorwaarden en annulering

De hoofdsom betalen voor het evenement is vereist voor het definitief maken van de registratie.

De deelnemer dient de annulering schriftelijk via een e-mail aan DayDrive kenbaar te maken.

Indien de overeenkomst door de deelnemer wordt opgezegd, zal DayDrive de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

  • Langer dan 14 dagen voor vertrek of aanvang: 0% van de totale hoofdsom.
  • Vanaf 7-14 dagen voor vertrek of aanvang: 50% van de totale hoofdsom.
  • Van 3-7 dagen voor vertrek of aanvang: 75% van de totale hoofdsom.
  • Vanaf 3 dagen of minder voor vertrek tot de dag van vertrek of aanvang: 100% van de totale hoofdsom.

Wanneer gegevens opgegeven door de deelnemer niet blijken te kloppen, en hieruit kosten ontstaan, zullen deze kosten worden doorgefactureerd aan de deelnemer. De deelnemer heeft in geen enkel geval recht op restitutie van het verschuldigde bedrag.

Indien een deelnemer op het evenement aanwezig is met meer personen dan vermeld is op zijn of haar ticket, ongeacht leeftijd, zal DayDrive ter plekke het extra bedrag in rekening brengen. Indien de deelnemer hier niet mee akkoord gaat zal DayDrive de deelnemer vragen om per direct het evenement te verlaten zonder dat deze recht heeft op restitutie van de reeds betaalde vergoeding aan DayDrive.

Tijdens bijzondere evenementen en activiteiten kunnen de annuleringskosten die DayDrive in rekening brengt afwijken, dit staat dan vermeldt op de inschrijfpagina van het betreffende evenement of activiteit.

5. Weigering deelname

Wanneer de deelnemer een artikel uit deze algemene voorwaarden overtreed, kan DayDrive een deelnemer weigeren en is gerechtigd om de deelnemer te verwijderen van het evenement zonder dat deze recht heeft op restitutie van de reeds betaalde vergoeding aan DayDrive. De deelnemer draagt volledig het risico voor (eventuele) schade die voortvloeit uit het overtreden van een artikel uit deze algemene voorwaarden. De deelnemer ontziet DayDrive voor de schade en DayDrive is gerechtigd om de veroorzaakte schade te factureren bij de deelnemer.

6. Herroepingsrecht deelnemer

De deelnemer kan de overeenkomst met DayDrive niet ontbinden.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op evenementen met een bepaalde datum zoals beschreven is in de Europese regels.

7. Betaling

Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen ontvangt de deelnemer een e-mail met daarin een bevestiging van de betaling en het evenement waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.

De deelnemer dient het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 7 kalenderdagen aan DayDrive te voldoen.

Wanneer de deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald kan DayDrive de deelnemer afwijzen.

8. Aanbieding

Aanbiedingen met betrekking tot een evenement van DayDrive zijn vrijblijvend. DayDrive kan niet worden gehouden aan een aanbieding wanneer deze tot stand is gekomen door een vergissing, typefout of drukfout.

De in de aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is vermeld.

9. Wetgeving, regelgeving en verzekering

De deelnemer houdt zich te allen tijde aan alle ter plaatse geldende wet- en regelgeving.

De deelnemer geeft DayDrive uitdrukkelijk toestemming om persoonlijke informatie van de deelnemer aan derden te verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

De deelnemer dient tijdens het evenement volledig rijbevoegd te zijn en is verplicht om een geldige voertuigregistratie bij zich te dragen.

De deelnemer is verplicht om het voertuig en zichzelf behoorlijk te verzekeren. De deelnemer dient tijdens het evenement de verzekeringspapieren ten behoeve van voornoemde verzekeringen bij zich te dragen.

10. Reclame, Sponsors en stickers

Het is niet toegestaan om als deelnemer reclame te maken voor bijvoorbeeld andere evenementen, ondernemingen en/of producten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DayDrive. Wanneer deze toestemming ontbreekt is DayDrive bevoegd de deelnemer van het evenement te verwijderen.

De deelnemer geeft toestemming aan DayDrive om stickers op een ruit van zijn voertuig te plaatsen die zichtbaar kunnen aantonen dat de deelnemer deelneemt aan een evenement van DayDrive. DayDrive kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat bij het aanbrengen en/of verwijderen van de stickers.

11. Beeldmateriaal evenement

De deelnemer gaat akkoord dat DayDrive beeldmateriaal van de deelnemer op de website en andere social media openbaar wordt gemaakt. De deelnemer kan uitsluitend schriftelijk een verzoek indienen via de website om het beeldmateriaal als dusdanig aan te passen zodat de deelnemer onherkenbaar wordt gemaakt.

De deelnemer is uitsluitend gerechtigd beeldmateriaal te vervaardigen voor persoonlijk- en niet commercieel gebruik, tenzij hier door DayDrive schriftelijk toestemming voor is gegeven. Beeldmateriaal voorzien van een (DayDrive) watermerk mag worden geplaatst op sociale media, hierbij mag het watermerk niet worden verwijderd van het beeldmateriaal.

12. Risico deelnemer

De deelnemer draagt tijdens het evenement het risico voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen of voertuigen, alsmede ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de zaken die hij tijdens het evenement bij zich draagt dan wel voor de zaken die zich in het voertuig bevinden. De deelnemer draagt het risico voor de gevolgen van het bij zich dragen van de betreffende zaken.

13. Aansprakelijkheid

DayDrive accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade, tenzij dat expliciet uit dit artikel blijkt. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld DayDrive en/of zijn ondergeschikte(n).

DayDrive is niet aansprakelijk in het geval van overmacht. DayDrive is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Het bijwonen van een evenement geschiedt door de deelnemer geheel op eigen risico.

DayDrive is niet aansprakelijk voor:

  1. Schade ten gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van een aan de deelnemer toebehorende naar het evenement meegebrachte zaak;
  2. Schade van de deelnemer veroorzaakt door een andere deelnemer dan wel bezoeker van het evenement;
  3. Letselschade – waaronder ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten – van de deelnemer ten gevolge van het bijwonen van het evenement;
  4. Schade die de deelnemer eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat de deelnemer niet de juiste informatie aan DayDrive heeft verstrekt.

14. Communicatie

De deelnemer gaat akkoord dat DayDrive zijn gegevens gebruikt voor verdere communicatie over het evenement waarvoor de deelnemer zich ingeschreven heeft. Na afloop van een evenement waarvoor de deelnemer zich ingeschreven heeft zullen deze gegevens niet meer worden gebruikt voor andere doeleinden. (Zie ook ons Privacybeleid)

Wij gebruiken een e-mailadres en telefoonnummer voor communicatie met deelnemers om e-mail en SMS berichten te versturen met informatie over een evenement.

Als lid van DayDrive stem je er mee in dat wij de door jou opgegeven gegevens kunnen en mogen gebruiken voor promotiedoeleinden.

15. Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen van de deelnemer met DayDrive is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.